ورود | |

فروشگاه

1. مثلث آتش ( محمدرضا عسگرنژاد بزرگ آباد )

2. آتش بار ( سیروس قدرتی )

3. مهار ایمن گستر ( سجاد اکبری )

4. نیکنام ( محمدعلی نیکنام )

5. نیکنام ( سالار نیکنام )

6. ایمن ترافیک ( خداقلی سلطان بیگی )

7. بدلی ( مجید بدلی )

8. احمدی (حسین احمدی )

9. آذربایجان ( فیروز حسنی )

10. اکبری ( ناصر اکبری )

برند های سیستم های کشف و اعلان حریق 
Zitex 1 ایران Polon-Alfa 2 لهستان Potter 4 kentec 3 آمریکا 5 سایان ایران LITES 6 چک Ei electronics 8 Teletek electronics 7 ایرلندmultron 10 Shenzhen Yanjen Technology a 9 انگلیس 11 Honeywell  ایران Sanjiang 13 Rezontech 12 چین Sens 14 ایران Mavili 15 ترکیه  Cranford Control 17 SD3 16 انگلیس 18 تسال ایران Asenware 19 چین  ampac 20 FSC EXPORT 21 انگلیس 22 آریاک ایران  FIREX-UK 23 انگلیس  24 تستوگاز ایران  Context Plus 25 انگلیس  Fike 27 V-Great 26 انگلیس 28 آریان ایران GST 29 چین  Fireguard 31 Ravel 30 انگلیس 32 507  ایران  Fire Beam 33 انگلیس General Electric/UTC 35 VES Fire Detection Systems 34 هلند 36  Securitonسوئیس - آلمان 37 دزلی ایران   DEKON 39 UniPOS 38 ترکیه BRK 40 آمریکا BOSCH 41 چین  Vimpex 43 SIEMENS 42 انگلیس Siterwell Electronics 44 چین NSC 45 آلمان Finder 47 INIM 46 ترکیه  Syncoln 48 انگلیس Apollo 49 انگلیس Zeta 50 Schrack-Seconet 51 انگلیس  52 Texecom  انگلیس 53 FireAngel  Codesec 54 Na.De 60 ترکیه D -Tectron 55 چین  C-Tec 56 انگلیس TC 58 TECNOFIRE 57 چین Heiman 59 چین TELEDATA 60 ایتالیا Elotec 62 DETNOV 61 نروژ  Fire fighting 63 انگیس Detectomat 64 آلمان Garvan 65 چین  Protec 66 انگلیس G ent By Honeywell 68 GFE 67 انگلیس KingDun Electronic 69 چین  PATOL 70 انگلیس DE F 88 Paradox 71 فرانسه Best 72 چین Argus 73 ایتالیا  awex 75 Comelit 74  لهستان JBE 76 چین Agni 77 هند 78 TANDA-UK 79 G U LF ALAR M UK LIMITED امارات   THORN 80 انگلیس Hochiki 81 انگلیس Hanwei Elec tronic 83 Thermocable 82 چین Kod Elektronik 84 ترکیه   85  Advanced  انگلیس 86  Bristol1
Fanniranایران
2
My Airایران
3
ایرانیان فنایران
4
مکش و دهشتهویه تاسیسات مکش و دهشایران
4
Tecnifanاسپانیا
5
BVNترکیه
6
E ltafan  انگلستان
7
E makترکیه
8
Ve ntila cion Indus tria (C a s a ls )اسپانیا
9
Wolte rآلمان
10
Nove ncoدانمارک
11
S ode caاسپانیا
12
S &Pاسپانیا
13
Ma ico/Dyna irایتالیا
14
P its a nترکیه
15
Novove ntاسپانیا
16
Airs umاسپانیا
17
R os e nbe rgآلمان
18
Ka yite sترکیه
19
Aironnترکیه
20
Vitloترکیه
21
P rode kترکیه
ردیفنام تجاریکشور سازندهتوضیحات
1
F a nira nایران
2
My Airایران
3
ایرانیان فنایران
4
مکش و دهشتهویه تاسیسات مکش و دهشایران
4
Te cnifa nاسپانیا
5
BVNترکیه
6
E lta F a nsانگلستان
7
E ma kترکیه
8
Ve ntila cion Indus tria (C a s a ls )اسپانیا
9
Wolte rآلمان
10
Nove ncoدانمارک
11
S ode caاسپانیا
12
S &Pاسپانیا
13
Ma ico/Dyna irایتالیا
14
P its a nترکیه
15
Novove ntاسپانیا
16
Airs umاسپانیا
17
R os e nbe rgآلمان
18
Ka yite sترکیه
19
Aironnترکیه
20
Vitloترکیه
21
P rode kترکیه
 C vsair 22 ترکیه Novves 23 ترکیه Aero S ys tem 24 اوکراین Vents 25 آلمان Blauberg 26 مجارستان Hungaro 27 یتالیا Fane volution 28 ترکیهٍ ECM 29 ترکیه klimacontra 30 لبنان

هشــدار:به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسین محترم می رساند، برندFANTURKشرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه ســـــازمان آتش نشانی قرار دارد


1. ایستا در صنعت پارسیان   2. کارادرب ایمن اکباتان  3. تکسان درب هگمتانه  4. هگمتان درب امیر  5.ایستا درب آیسان مهر  6. شیک در طراحان  7. آریاتوتم  8. آریا درسام ایمن گستر
9. گنجین درب باران صنعت  10. نودر  11. پیشرو درب مرکزی  12. آرشیت سازان عرش  13. هادیان حریق نافع  14.ایمن شناس پرش  15. سبلان درب مهر  16. نارفوم کار
17. نگین درب پاسارگاد  18. ایمن درب ناجی گستر شرق  19. ایمن درب سروش صنعت  20. ادورا فراز آریا  21. آریا توتم  22. طرح و تدبیر لیدوما  23.داتیس پارسی در لیان
24. ایمن آتش الماس  25. ایستا در صنعت پارسیان  26. آتش کاویان ایمن جو  27. ایمن مهاران درب آپادانا 


1. پوشش گستر قشم  2. بستانچی  3. دروازه طلایی ساخت و تولید


1 نارفوم ایران 2 ایران شیر ایران 3 همیار انرژی، کارا سیلندر ایران 4 آریا کوپلینگ ایران 5 سام ایمن فراز پیشگام ایران 6 پامچال ایران 7 توچال دادرس آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو) ایران 8 هارنس ایران 9 کالن آرکا )ایمن ایستا شهرآرا( ایران 10 شاهان آب و آتش ایرانیان آتیه ایران 11 amfire S هادیان حریق نافع ایران ایران تارا تولیدی کارخانجات P AKP Y R O 12 13 ایمن تیار ایمن تیار ایران 14 سیلندر امید فردا )هونامیک، سعدی( آشکار کننده آتش ایرانیان ایران 15 باران مامطیر )کاوه( هادیان حریق نافع ایران TY C O 16 س قبر نه میا ر و خا راک ی ژ آ س ر پا فنی ت ما خد F IR E P R O 17 ن نه انگلستا میا ر و خا راک ی ژ آ س ر پا فنی ت ما خد F IR E G U AR D 18 ن نه انگلستا میا ر و خا راک ی ژ آ س ر پا فنی ت ما خد LIF E C O 19 ن نه انگلستا میا ر و خا راک ی ژ آ س ر پا فنی ت ما خد F IKE 20 ن ز انگلستا سا ر شکا آ IS S T 21 رات ن اما پیلسا S F F E C O 22 نیا د اسپا ال تک S IE X 23 چین صنعت م تا صبا R O U C HTE C 24 چین دانا ا پ آ د پیرا پا ، دال ، ار صنعت م تا صبا WE F LO 25 چین تش آ و ب آ S H IE LD U K 26 بی جنو ه کر دال ار F E S C O 27 یوان تا ستیز تح فا ، دال Z ار -TIDE 28 ئیس سو دال ار S IE ME NS 29 یکا ین امر نو سیستم ن یا ر سا R AS C O 30 ن لما آ ین نو سیستم ن یا ر سا KS B 31 ن ر انگلستا کا م فو ر نا G R E E N F IR E 32 لیا ر ایتا کا م فو ر نا S AF E TY H ITE C H 33 ن ستا و گرا هند آ صنعت ایمن S AF E X 34 نیا گرا اسپا آ صنعت ایمن G E NE R AL P UMP S 35 چین کهن م نا فر ر ایمن نا TUNA 36 رات اما بهسا BR IS TO L 37 فرانسه د پا ر نا ، ر مدامکا R O LLAND 38 ن ستا و هند س ر پا د پا تش آ ، ی ژ ر انر همیا NEWAG E 39 نیا د اسپا ال تک AG S P R INKLE R 40 یوان تا ی ژ د انر ن و آ S UNP O O L 41 ن د انگلستا پا ر نا S P P 42 یکا - امر لند دال ایر ار P ATTE R S O N 43 چین ر یا پا د گراپا آ TR O NF LE X 44 چین کهن م نا فر ر ایمن نا IR O N MAN 45 چین ر یا پا د گراپا آ P U R E LAND 46 اردن پایار آگراپاد FU LLBLAZ E 47 جنوبی کره تهران اطفا ایمنی صنایع Y O UNG J IN F LE X 48 49 E IR F AMAN صنعت محور ایمن اندیش امارات 50 VA MINO هونام هیربدان هویدا امارات امارات صنعت صباتام A IKAH P UMP 51 ایتالیا سوشیانت گستر الکترو آریا A IR F IR E 52 تایوان انرژی آوند Y S VALVE 53 تایوان انرژی آوند P R O TE C TO R 54 55 S S IS فنون برتر فیدارتاو مصر 56 IAK B MO فنون برتر فیدارتاو یونان مستقیم غیر نمایندگی چین انرژی آوند S Y S TE M S E NS O R 57 جنوبی کره انرژی آوند DAE J IN S ANU P 58 59 AR Y DU هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیان ترکیه چین اقلیم ایمن، هیرکاژه Y O U TA IKE 60 چین انرژی آوند Y O U TA IKE 61 چین انرژی آوند Ning J in (AP C ) 62 مالزی کار نارفوم S R I 63 انگلستان صحاب F LAME G U AR D 64 چین کهن فرنام ایمن نار TO P S AF E 65 انگلستان ایران اطفاء ملی R AP IDR O P 66 کادانا ایران اطفاء ملی AR MS TR O NG 67 چین BE S T 68 چین صنعت صباتام F LO WC O M 69 چین پرشیا شناس ایمن G U TA F IR E 70 انگلستان کوپلینگ آریا DAY IMP E X 71 ایتالیا آپادانا پیراپاد G IE LLE 72 73 ITT B E ملی اطفاء ایران مجارستان ترکیه پردیس تهویه انرژی S TANDAR T P O MP A 74 75 ALA G آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش چین 76 teco Mas تک الد، ساریان سیستم نوین کره جنوبی 77 umpsense P پیراپاد آپادانا هندوستان آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن تایوان آپادانا پیراپاد Ban C hang 78 79 yse Ka سازه پایدار الهیه ترکیه چین نافع حریق هادیان Ning J in (C HP BV) 80 81 rovan S آرمان ایمن پوشش ترکیه 82 ump P tex Wa صنعت محور ایمن اندیش امارات 83 Akronex خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه ترکیه 84 I AN توسعه فناوری ناران استرالیا 85 Valve Haucheng آوند انرژی چین 86 fire ease C آرکا ایتوک حریق هندوستان 87 Lede هیرکاژه، اطفا گستر سارا چین 88 pumps rfall te wa طرح و تدبیر لیدوما امارات 89 Flowcom طرح و تدبیر لیدوما چین 90 r De hang C ساریان سیستم نوین، آوند انرژی تایوان چین انرژی آوند J inan Meide 91 92 TenNeed هیرکاژه چین چین هیرکاژه 5E lem 93 چین هیرکاژه Be tte r P ump 94 95 f Da Mas شایان نور اریکه ترکیه 96 Fire HD تک الد هندوستان 97 Fire NM چشم آذر چین 98 y spra tewa هیرکاژه اطفا گستر سارا چینآمار بازدید
دی ان ان